English

NHUA   NHI   BINH

  Injection   Molding   Plastic

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  08 3712 3748

Mục tiêu của công ty

Nhựa Nhị Bình cam kết xây dựng Công ty với mục tiêu:

 - Sử dụng mọi nguồn lực của công ty nhằm thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

 - Liên tục đổi mới công nghệ, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng - sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

 - Bảo vệ môi trường

 - Mang lại thu nhập, điều kiện làm việc tốt nhất cho toàn thể Cán bộ & Công nhân viên

 - Đóng góp vào sự phát triển xã hội.

 

.

Sản phẩm nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến

    Sales 1

    Sales 2

Hotline:  028 3712 3748

Sản phẩm mới

Sản phẩm cùng loại

Copyright @ 2014 CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến